Ordensregler

Ordensregler på SSRK


Generelle regler

 1. Ryd altid op efter dig selv – både i stalden, laden, cafeteriet, ridehallen og udenfor.
 2. Udvis god horsemanship, tag godt imod nye ryttere og pas på de små.
 3. Al kørsel på Skaarupgaards område skal foregå i lav hastighed.
 4. Da Skaarupgaard Gods er et landbrug, skal medarbejdernes færdsel med traktorer og andre landbrugskøretøjer respekteres.
 5. Parkering foregår primært ved den lille ridehal.
 6. Hestetrailere må kun parkeres i båsene bag syd-stalden ud mod søen eller ved den lille ridehal.
 7. Færdsel på gårdspladsen (mellem staldbygningerne) er ikke tilladt, da det er privat område.
 8. Parken er ligeledes privat område. Det er dog tilladt at benytte ”genvejen” til privatfoldene, der går fra møddingen og bag om søen, jf. oversigtskortet over Skaarupgaard.

Ridehusregler for begge ridehaller


Staldregler


Regler for leje af privatfolde

 1. Det er muligt at leje en fold for ét år ad gangen. Lejeperioden løber normalt fra 1. maj til 1. maj det følgende år.
 2. Hvis man ønsker at genleje sin fold efter lejeperiodens udløb, har man fortrinsret hertil.
 3. Man kan skrive sig på venteliste til at leje en fold. Henvendelse om optagelse på ventelisten kan ske løbende til stald-/foldudvalget. Såfremt man flytter sin hest (jf. pkt. 10), skal man optages på ventelisten på ny, hvis/når man vender tilbage til Skaarupgaard.
 4. Man kan kun optages på ventelisten, hvis man betaler staldleje eller reservation på Skaarupgaard.
 5. Hvis man er lejer af en fold, kan man skrive sig på venteliste til at få en anden fold (”venteliste til foldskifte”). Personer på denne venteliste har fortrinsret til evt. ledige folde.
 6. Fortrinsretten gælder kun, såfremt foldskiftet indebærer, at lejerens hidtidige fold bliver ledig.
 7. I tilfælde af, at der bliver en eller flere folde ledige, sker tildelingen af folde af stald-/foldudvalget efter den til enhver tid værende venteliste, herunder venteliste til foldskifte, jf. pkt. 4. I tilfælde af flere ligeprioritere¬de på ventelisten (dvs. personer, der er optaget på ventelisten pr. samme dato) sker fordeling efter lodtrækning.
 8. Ventelisten, herunder ventelisten til foldskifte, opdateres løbende og offentliggøres på SSRK’s hjemmeside og/eller på SSRK’s facebookside.
 9. Det er den person, der står på det af Søren Wümpelmann Juhl (”udlejeren”) udleverede indbetalingskort, der er lejer af folden (”lejeren”). Lejeretten er personlig og kan ikke sælges eller overdrages, bortset fra hvad der følger af nærværende regler.
 10. Der kan kun være én lejer pr. fold (hvis folden er lejet første gang efter 1. januar 2011).
 11. Såfremt lejeren flytter sin hest fra Skaarupgaard, bortfalder retten til folden, således at stald-/foldudvalget kan disponere over folden ved udlodning til anden side.
 12. Hvis lejeren i lejeperioden har accepteret, at andre end vedkommende selv benytter folden (evt. mod betaling), bortfalder disse andres ret til folden, når lejeren flytter.
 13. Ved ”flytning” forstås, at hesten flyttes fra Skaarupgaard, uden at lejeren betaler staldleje eller reservation for staldplads i den periode, hvori hesten er væk.
 14. Såfremt lejeren ikke selv benytter sin fold i en sammenhængende periode på 3 måneder eller mere, skal folden videreudlejes til den næste på ventelisten, jf. de almindelige regler ovenfor i pkt. 3, 4 og 5.
 15. Såfremt lejeren har betalt boksleje eller -reservation i videreudlejningsperioden og selv ønsker at benytte folden igen, har lejeren ret til det. 
 16. Den, til hvem folden var videreudlejet, kommer herefter tilbage til sin tidligere fold eller sin tidligere plads på ventelisten.
 17. Ved flytning midt i lejeperioden kan lejeren ikke kræve refusion af for meget betalt leje af udlejeren.
 18. Den fraflyttende lejer og den nye lejer, som anvises af stald-/foldudvalget (jf. pkt. 3, 4 og 5), ordner indbyrdes det økonomiske mellemværende, hvis den fraflyttende lejer flytter midt i lejeperioden.