Folde


På Skaarupgaard har vi en del forskellige folde som pensionærerne kan gøre brug af. Der er store fælles græsfolde, som pensionærerne kan bruge i sommersæsonen, mens der i vintersæsonen er adgang til jordfolde. Foldene skal bookes på tavlen i mellemgangen mellem de to stalde. Er man ikke mødt op til sin tid inden 10 minutter efter starttid kan andre benytte foldtiden.

 

Foldleje

Derudover er der 13 privatfolde som kan lejes. Hvis du vil optages på venteliste eller har spørgsmål mv., kan du henvende dig til foldudvalget v/Susanne Karstoft, tlf. 4015 8589 eller e-mail sk@jura.au.dk

Regler for foldleje

 1. Ved ”lejer” forstås i det følgende den, der har modtaget opkrævning på foldleje, hvad enten dette er sket via udlevering af et indbetalingskort eller på anden måde. Ved ”udlejer” forstås Skårupgård Sportsrideklub.

Ved ”flytning” forstås, at hesten flyttes fra Skaarupgaard, uden at lejeren betaler staldleje eller boksreservation i den periode, hvori hesten er væk.

 

 1. Det er muligt at leje en fold for ét år ad gangen. Lejeperioden løber normalt fra 1. maj til 1. maj det følgende år.
 2. Lejen betales som udgangspunkt forud for hele lejeperioden (1 år).

 

 1. Hvis man ønsker at genleje sin fold efter lejeperiodens udløb, har man fortrinsret hertil.

 

 1. Der kan lejes én fold pr. opstaldningskontrakt, men kun én fold pr. cpr- eller cvr-nummer på samme folkeregisteradresse eller virksomhedsadresse.

 

 1. Man kan skrive sig på venteliste til at leje en fold. Henvendelse om optagelse på ventelisten kan ske løbende til stald-/foldudvalget. Såfremt man flytter sin hest, skal man optages på ventelisten på ny, hvis/når man vender tilbage til Skaarupgaard.

 

Man kan kun optages på ventelisten, hvis man betaler staldleje eller boksreservation på Skaarupgaard.

 

Man bevarer sin plads på ventelisten, selv om man afslår tilbud om en fold.

 

Accepterer man tilbud om en fold, skal man optages på ventelisten (til skifte af fold, jf. pkt. 6) igen.

 

 1. Hvis man er lejer af en fold, kan man skrive sig på venteliste til at få en anden fold (”venteliste til foldskifte”). Personer på denne venteliste har fortrinsret til evt. ledige folde.

 

Fortrinsretten gælder kun, såfremt foldskiftet medfører, at lejerens hidtidige fold bliver ledig.

 

 1. I tilfælde af, at der bliver en eller flere folde ledige, sker tildelingen af folde af stald-/foldudvalget efter den til enhver tid værende venteliste, herunder venteliste til foldskifte, jf. pkt. 6. I tilfælde af flere ligeprioritere­de på ventelisten (dvs. personer, der er optaget på ventelisten pr. samme dato) sker fordeling efter lodtrækning.

 

 1. Ventelisten, herunder ventelisten til foldskifte, opdateres løbende og offentliggøres på SSRK’s hjemmeside og/eller på SSRK’s facebookside.

 

 1. Lejeretten er personlig og kan ikke sælges eller overdrages, bortset fra hvad der følger af nærværende regler.

 

Der kan kun være én lejer pr. fold.

 

 1. Såfremt lejeren flytter sin hest fra Skaarupgaard, bortfalder retten til folden, således at stald-/foldudvalget kan disponere over folden ved udlodning til anden side.

 

 1. Ved flytning midt i lejeperioden kan lejeren ikke kræve refusion af for meget betalt leje af udlejeren.

 

 1. Den fraflyttende lejer og den nye lejer, som anvises af stald-/foldudvalget (jf. pkt. 5, 6 og 7), ordner indbyrdes det økonomiske mellemværende, hvis den fraflyttende lejer flytter midt i lejeperioden.

 

 1. Hvis man er lejer af en fold, er det tilladt at tage 1 hest/pony ind på folden (under forudsætning af, at der er max. 2 heste/ponyer på folden, jf. pkt. 21).

 

Hvis der tages en hest/pony ind som foldkammerat, og foldkammeratens lejefold derved ikke bruges dagligt og kontinuerligt, gælder ”3-månedersreglen”, jf. pkt. 16, ikke, og der skal ske øjeblikkelig udlejning af den tomme fold efter ventelisten.

 

 1. Hvis lejeren i lejeperioden har accepteret, at andre end vedkommende selv benytter folden (evt. mod betaling), bortfalder disse andres ret til folden, når lejeren flytter.

 

 1. Såfremt lejeren ikke selv benytter sin fold i en sammenhængende periode på 3 måneder eller mere, skal folden videreudlejes til den næste på ventelisten, jf. de almindelige regler ovenfor i pkt. 5, 6 og 7.

 

Såfremt lejeren har betalt boksleje eller -reservation i videreudlejningsperioden og selv ønsker at benytte folden igen, har lejeren ret til det. Lejeren og den midlertidige lejer aftaler selv opsigelsesvilkår for foldens tilbagegang til lejeren.

 

Den midlertidige lejer kommer herefter tilbage til sin tidligere fold eller sin tidligere plads på ventelisten. 

 

 1. Folde, der ikke er udlejet, eller som ingen vil overtage efter en fraflyttende lejer i lejeperioden, kan lejes af opstaldere, som allerede har lejet en fold. I så fald løber lejemålet for 1 måned ad gangen uden opsigelse.

 

 1. Foldene må ikke opdeles eller afspærres delvist mv. uden forudgående aftale med udlejeren.

 

 1. Der må ikke fodres på foldene, herunder ikke gives stråfoder.

 

 1. Foldene må kun benyttes i staldens åbningstid, dvs. at der ikke er mulighed for døgngræs.

 

 1. Der må max. være 2 heste/ponyer på samme fold.